Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Regjistrimi nga zyra e degës e huaj tregtar (biznesmen) në Letoni


Kapitali nuk është e nevojshme për zyra e degës

Zyra e degës është organizationally të pavarur pjesë të një kompanie, e cila është territorialisht, ose ndryshe përjashtohej nga kryesore të ndërmarrjesNë vendin e degës, në emrin e kryesore të kompanisë, sistematike aktivitetet e biznesit janë kryer. Kryesore e ndërmarrjes është përgjegjëse për detyrimet e një dege. Një i huaj tregtari autorizon një personi të caktuar për të përfaqësuar një biznesmen të huaj në aktivitete të lidhura me letonisht zyra e degës emri mund të përkojë me emrin e një të jashtëm tregtar. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një emër tjetër, e cila duhet të përfshijë emrin e një të huaj tregtar, dega emri apo vendi i degës dhe fjalët"zyra e degës' vendimin e një noteri publik nga Regjistri i Ndërmarrjeve të Republikës së Letonisë.

Të gjitha dokumentet janë në letonisht gjuhë

Në kërkesë zyrtare, për pagesa shtesë mund të marrin Certifikatën e regjistrimit (përfshin emrin, numrin e regjistrimit, vendi dhe data e regjistrimit).

Emrin e regjistrit, ku kryesor i kompanisë është të regjistruara dhe numrin e regjistrimit kryesore të kompanisë (nëse e legjislacionit të vendit të huaj siguron regjistrimin e kompanive) Leje për të hapur një dege (nëse kjo leje është dhënë nga ligjet e vendit të regjistrimit të tregtari) Një dokument që vërteton të drejtat për person të caktuar për të përfaqësuar huaj tregtari në aktivitete të lidhura me letonisht degën e Informacionit rreth personit të autorizuar për të përfaqësuar një të huaj tregtar në aktivitete që lidhen me zyrën e degës (emri, mbiemri, vendbanimi, ditëlindja, të dhënat e pasaportës) Karakteristikat e Përbashkëta të aksioneve të kompanisë. Të aksionerëve, kapitali, ligjore, adresa, bordit të drejtorëve, të këshillit, emrin e kompanisë. Procesi i regjistrimit. Karakteristikat e përfaqësimit të jashtëm tregtar. Statusi ligjor, juridik, adresa, menaxhimin, në emër të përfaqësimit. Procesi i regjistrimit.

Që mund të formojnë një kompani? Kompania lloje të në Letoni. Dokumentet e nevojshme. Si për të dorëzuar dokumentet Sa kohë zgjat? Çfarë informacioni duhet të sigurojnë.