VENDIN AVOKATVENDIN AVOKAT

Kompania ofron këshilla juridike në vendin e çështjeve në fushat e mëposhtme:

Fokusi kryesor i punës sonë është çështje gjyqësore në terren në gjykatat e të gjitha niveleve

Me kalimin e viteve, avokatët tanë kanë grumbulluar gjyqësor përvojë që është e mjaftueshme për rezolutë pozitive e më të tokës çështje. Ne jemi të angazhuar në mosmarrëveshjet për pronat e mëposhtme:

➡ njohjen dhe rivendosjen e të drejtës së pronësisë për parcela e tokës;

➡ zgjidhjen e kontesteve në lidhje me posedimin e tokës;

➡ ankesa e refuzimit të regjistrimit të pronësisë së tokës;

➡ e kontesteve në lidhje me kufijtë, kontestet me fqinjët;

➡ të kundërshtuar veprimet (mosveprimet) e organeve në lidhje me faqet.

Plotë në kryerjen e rastit në gjykatë përfshin të pakufizuar konsultime, përgatitjen e dokumenteve të nevojshme (e kërkesës për rishikim Mbikëqyrës) dhe duke marrë pjesë në të gjitha procedurat në rast