Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


VENDIN AVOKAT


VENDIN AVOKAT Kompania ofron këshilla juridike në vendin e çështjeve në fushat e mëposhtme: Fokusi kryesor i punës sonë është çështje gjyqësore në terren në gjykatat e të gjitha niveleve Me kalimin e viteve, avokatët tanë kanë grumbulluar gjyqësor përvojë që është e mjaftueshme për rezolutë pozitive e më të tokës çështjeNe jemi të angazhuar në mosmarrëveshjet për pronat e mëposhtme: ➡ njohjen dhe rivendosjen e të drejtës së pronësisë për parcela e tokës; ➡ zgjidhjen e kontesteve në lidhje me posedimin e tokës; ➡ ankesa e refuzimit të regjistrimit të pronësisë së tokës; ➡ e kontesteve në lidhje me kufijtë, kontestet me fqinjët; ➡ të kundërshtuar veprimet (mosveprimet) e organeve në lidhje me faqet. Plotë në kryerjen e rastit në gjykatë përfshin të pakufizuar konsultime, përgatitjen e dokumenteve të nevojshme (e kërkesës për rishikim Mbikëqyrës) dhe duke marrë pjesë në të gjitha procedurat në rast.