Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Të Shtetit nju Jork Gjykatës së Apelit


Gjykata ka ndryshuar Rregullat e saj për Pranimin e Avokatëve dhe Këshilltarëve në të Ligjit (Pjesë, Rregullatb dhe.) dhe Rregullat e saj për Licencimin e Ligjore Konsulentët (Pjesë, Sundimin. Afatet kohore të përcaktuara më poshtë përfshin seancave të apelit, si dhe Gjykata e konferencës ditë, të cilat janë caktuar për në qershor të dhe, dhjetor dhe. Gusht dhe janë të veçantë i zgjedhjeve për ankesa seancë ditë Në qershor, Gjykata dha leje për të apeluar në Çështje të Wegmans Tregjet Ushqimore v Tatimore Apelit të Tribunalit. Ankesa është duke shkuar në rrjedhën normale të informim i plotë dhe me argumente. Gjykata fton amicus curiae pjesëmarrje nga personat e kualifikuar dhe të interesuar. Plotë i njoftimit për bar këtu.