të regjistrimit të pronësisë së tokës anglisht Përkufizimi Dhe Shembuj LudwigPasi unë u përpoq Ludwig përsëri në vitin, unë kam qenë vazhdimisht duke e përdorur atë në të dy redaktimi dhe të përkthimit