Të OBT-së pronës intelektuale (TRIPS) — cilat janë të drejtat e pronës intelektuale



Të drejtat, autorët e veprat letrare dhe artistike të veprave (të tilla si libra dhe shkrimeve të tjera, kompozimet muzikore, pikturat, skulpturë, programet kompjuterike dhe filmat) janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, për një periudhë së paku vjet pas vdekjes së autorit. Gjithashtu mbrojtur nëpërmjet të drejtën e autorit dhe të ngjashme (nganjëherë referuar si»fqinje») të drejtat janë të drejtat e interpretuesve (p.sh.

Kryesore sociale qëllim të mbrojtjes të të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të është për të inkurajuar dhe për shpërblimin e punës krijuese. Ndërsa themelore sociale objektivat e pronësisë intelektuale, mbrojtjes janë si të përshkruara më lart, ajo duhet gjithashtu të theksohet se ekskluzive të drejtat e dhëna në përgjithësi janë subjekt i një numri të kufizimet dhe përjashtimet, të cilat synojnë të fine-tuning bilanci që ka për të gjetur në mes të interesave të ligjshme të drejtën e mbajtësit dhe të përdoruesit.

Organizata Botërore e Tregtisë (OBT) ka të bëjë me global rregullat e tregtisë në mes të kombeve

E saj funksioni kryesor është për të siguruar që të qarkullimit të mallrave si normalisht, të parashikueshme dhe lirisht sa të jetë e mundur.

Më shumë