Vendi ligjit

Vendin ligji është forma të së drejtës, që ka të bëjë me të drejtat për përdorim, të tjetërsuar, ose të përjashtojë të tjerët nga toka. Në shumë juridiksione, këto lloje të pronës janë të referuara si pasuri të patundshme ose në pronën e paluajtshme, si të dallueshme nga prona personale. Të përdorimit të tokës marrëveshjet, duke përfshirë edhe dhënien me qira, janë të një rëndësishme kryqëzimin e pronës dhe të kontratës ligji. Detyrimi mbi vendin e të drejtave të vetëm, të tilla si një easement, mund të përbëjë një vendi të drejtat e tjetrit. Minerale të drejtat dhe ujit të