Të Pronës Avokatët Ligjore Që Përputhen Me Ligjin E Bibliotekës

Prona është e prekshme ose e paprekshme objekt ose ide që është në pronësi të dikujt dhe që të tjerët të mund të jetë ekonomikisht, fizikisht, ose të përjashtohen nga. Pronësia nënkupton të drejtën për të pushtuar dhe shfrytëzimin e pronës si dhe të drejtën të përjashtojë të tjerët nga e drejta që të posedojnë dhe përdorin pronën. Titulli është i dokumentacionit ligjor që shtetet që ka të drejtën ligjore për ta zotëruar dhe kontrollit të pasurisë. Posedimi është fizike kontroll mbi pronën Titulli dhe posedim janë shumë të rëndësishme në përcaktimin që zotëron ligjërisht dhe ka të drejtën e