Të korporatave të Tatimit në Pronë në Rusi

Duke pasur parasysh ruse ligjet tatimore në fuqi në datën dhe në rast të ligjit deri në datën. Rajonet e Federatës ruse janë të lejuar për të rregulluar disa dispozita tatimore, në mesin e tyre shkalla tatimore, por në kuadrin e përgjithshëm të ofruara nga Efektive nga data janar nuk është një ndryshim i madh në korporata, tatimi në pronë. Sendet e luajtshme që për bazë Kjo do të thotë se luajtshme asetet fikse të cilat janë fituar më parë (para janar) Tatimpaguesit e korporatave, tatimin mbi pronën janë ruse dhe subjektet juridik të huaj për sendet që bien në