SHTETIT KËSHILLA LIGJORE

SHTETI KËSHILLA LIGJORE Pushtetit Ekzekutiv dhe agjencitë në varësi të tyre të ofrojnë ndihmë juridike falas e kufizuar të natyrës — në formën juridike, në konsultim me gojë dhe me shkrim për çështje sipas tyre të juridiksionit. Direkt ofrimin e ndihmës juridike falas është kryer përmes dy sistemet operative: publike dhe private. Sistemi shtetëror i ndihmës juridike falas Organet e pushtetit shtetëror të rajoneve të siguruar zbatimin e dispozitave të ligjit në një nga dy mënyrat e mundshme: krijimin e shtetit ligjor zyrat dhe (ose) përfshirja direkte e avokatëve. Për më tepër, këto subjekte të sigurojë fonde për këtë aktivitet