PROFESIONIT LIGJOR

PROFESIONIT LIGJOR Profesionit ligjor erdhi shumë më vonë se çdo shtet. Ajo mori shumë shekuj para se ata janë të kërkuar nga shoqëria, specialiste në fushën e ligjit. Në fillim ata janë përdorur vetëm në zbatim të ligjit sphere, d. m. th. në sferën e zbatimit të shtetit të detyrimit. Gradualisht, gjykatat filluan të marrin jo vetëm për ndëshkimin por edhe të shqyrtimit të ndryshme, mosmarrëveshjet në mes të qytetarëve. Hyrja në mosha industriale dhe krijimi i korporatave ka shkaktuar një bum ekonomik e kontesteve në mes të organizatave. Tani pothuajse e pamundur për të fituar ndonjë edhe një të