NDIHMË JURIDIKE FALAS

NDIHMË JURIDIKE FALAS Ndihmë juridike falas në formën juridike, në konsultim me gojë dhe me shkrim, është e avokatëve të cilët janë pjesëmarrësit e sistemit shtetëror të ndihmës ligjore falas dhe të bëjë për ato aplikacione, ankesat, kërkesat dhe dokumente të tjera ligjore në rastet e mëposhtme: ) përfundimi, ndryshimin, ndërprerjen, pavlefshmëria e pasurive të patundshme të transaksioneve, të shtetit të regjistrimit të të drejtave në pronën e paluajtshme dhe transaksioneve me atë (në rastin e banesës, një apartament shtëpi ose pjesët e tyre janë vetëm objektet e qytetarëve dhe familjen e tij); ) njohja e të drejtës për objektit,