Likuidimin e personave juridik

Likuidimi i personit juridik do të thotë saj ndërprerjes pa e vazhdimësisë së saj, të drejtat dhe detyrat për subjekte të tjera E shpërbërjes vullnetare procedurë përfshin: Pra, cilat janë avantazhet e shpërbërjes nga anëtarët e’ rezolutë Avantazhet e shpërbërjes vullnetare: një vendimi për të hequr atë kompani nga e unifikuar të shtetit regjistrin e personave juridik nga autoriteti tatimor është e vendimit. Në fakt, nuk ka themeluar likuidimit periudhë për atë procedurë megjithatë, një vendim për të hequr një kompani nga e unifikuar të shtetit regjistrin e personave juridik mund të bëhet ankim kundër brenda një viti. Procedurës për

Likuidimin e personave juridik

Do të ju pëlqen për të mbyllur kompaninë tuaj ligjërisht, në afat sa më të shkurtër të mundshme të periudhës kohë dhe pa ndonjë problem. Likuidimi i personit juridik është një procedurë ligjore për qëllim për ndërprerjen e aktivitetit të një personi juridik, pa universale e vazhdimësisë së saj, të drejtat dhe detyrimet e personave të tjerë (sipas paragrafit, të nenit të kodit Civil të Federatës ruse). Përgatitjen e të gjitha dokumenteve të nevojshme për likuidimin e një entiteti juridik (shënimet nga mbledhjet e jashtëzakonshme të aksionarëve pjesëmarrësit, aplikimet, njoftimet, etj.). Publikimi i njoftimit për likuidim në revistën ‘Shtetëror të