KËSHILLA TATIMORE ONLINE FALAS

KËSHILLA TATIMORE ONLINE FALAS Ata gjithashtu rregullojnë zbatimin e kontrollit shtetëror në këtë sferë Organet e FSHN në mënyrë periodike të audituara për pajtueshmëri me mënyrën e pagesës së tarifave dhe saktësinë e dokumentacionit. Më shpesh, individët nuk ekzistojnë, dokumentet e kërkuara nuk janë dhënë në kohë raportimin, NACE kodet nuk korrespondojnë me aktivitetet aktuale, etj. Tatimore inspektori mund të vendosë sanksione për secilën nga këto çrregullime Për të ndihmuar në këtë situatë, të aftë për avokat të taksave, mund të këshillojë se si për të shmangur ndëshkimet. Këshilla ligjore në çështjet e taksave këshilla Tatimore në portalin tonë është