KËSHILLA PËR BANIM MOSMARRËVESHJET

AVOKATI PËR BANIM MOSMARRËVESHJE Strehimi është urgjente, dhe për shumë e dhimbshme, temë Për këtë arsye, në mesin e çështjeve që janë ligjore në natyrë dhe të kërkojë profesionale ligjore sqarime, të strehimit të ndodhin më shpesh. Këshilla ligjore për banim çështjet mund të jenë të nevojshme gjatë operacioneve të blerjes dhe shitjes së pasurive të paluajtshme, trashëgimi ose me qira, për ndarjen e banesave, në situata të tjera të lidhura me pasuri të patundshme, duke përfshirë qëllime komerciale, të cilat përfshihen dy ose më shumë palëve. Konflikti i interesit rezultati mund të çojë palëve në procedura gjyqësore në të