Hapja e llogarive bankare për jo-rezidentët — Premium Bankës

Një kopje të noterizuar të ekstrakt nga shteti regjistrin e degëve dhe zyrave përfaqësuese e huaj juridik në Republikën e Azerbajxhanit (nëse llogaria është e hapur për degët dhe përfaqësitë e huaja të personave juridik) Origjinal ose kopje e noterizuar të statutit të miratuar në pajtim me legjislacionin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të huaj juridik (nëse llogaria është e hapur për degët dhe përfaqësitë e huaja të personave juridik) të Rregullave). Origjinali i certifikatë-dublikatë të lëshuar nga organi tatimor (përveç në rastet kur llogaritë e hapur nuk janë të lidhura me aktivitetet e biznesit (për çdo llogari është e