FAQEN E SHËRBIMEVE LIGJORE

FAQEN E INTERNETIT TË SHËRBIMEVE LIGJORE Shërbimet e avokatëve dhe qytetarët kërkuan mbrojtjen e tyre publike dhe të drejtat private Për më tepër, një aspekt i rëndësishëm është fshehtësia e shërbimeve që u ofrohen individëve. Ndihma juridike në kuadër të shërbimit dhe mirëmbajtjes dhënë personave juridik dhe qytetarëve në formën e: me gojë dhe me shkrim konsultimet për çështjet ligjore, hartimin dhe regjistrimin e kërkesave, ankesave, kërkesave dhe dokumente të tjera ligjore; e përfaqësimit në gjykatat e Përgjithshme dhe të veçanta juridiksionit, etj. Ligji faqen e shërbimeve Ligjore fokusohet në implementimin dhe realizimin e qasje të integruar e partneritetit social