FAQEN E INTERNETIT TË LIRË NDIHMË JURIDIKE

FAQJA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS dobët (të ardhura për frymë më poshtë jetesën e nivelit të krijuar në rajon); invalidët I dhe II grupe; të moshuarit dhe njerëzit me aftësi të kufizuara që jetojnë në stacionare institucionet e shërbimeve sociale; fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët jetimë, fëmijët e mbetur pa përkujdesje prindërore, si dhe përfaqësuesit e tyre nëse ata adresa për marrjen e një ndihmë ligjore falas në pyetje lidhur me sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të këtyre fëmijëve; personat të cilët dëshirojnë për të marrë arsim në familjen e tij, fëmija e la