Dokumentin e zhdoganimit të Tregtisë Helpdesk

Fatura komerciale është një dokument ose prova të transaksionit ndërmjet eksportuesit dhe importuesit. Pasi mallrat janë në dispozicion, eksportuesi lëshon një faturë komerciale për importuesit në mënyrë për të ngarkuar atë për mallrat. Fatura komerciale përmban informata themelore në transaksion, dhe ajo është gjithmonë e kërkuara për kontrollin doganor. Edhe pse disa të hyra të veçanta të importit dhe eksportit të tregtisë janë shtuar, ajo është e ngjashme me një zakonshëm shitjeve me faturë. Minimale të dhëna në përgjithësi janë përfshirë në vijim: Nuk ka formular të veçantë është e nevojshme. Fatura komerciale është të jesh i përgatitur nga eksportuesi,