Apelit Të Shteteve Të Bashkuara Gjykatat

E humbjes së partisë në një vendim nga një gjyq të një gjykate federale në gjykatat normalisht ka të drejtë të ankohet kundër vendimit në një gjykatë federale e apelit. Edhe pse disa raste janë vendosur bazuar në të shkruar shkresat vetëm, në shumë raste janë të zgjedhur për një ‘gojore argument’ para gjykatës. Me gojë argument në gjykatën e apelit është strukturuar diskutimet në mes të apelit avokatët dhe panelin e gjyqtarëve, duke u përqendruar në parimet ligjore në mosmarrëveshje. Çdo anë është dhënë një kohë të shkurtër, zakonisht rreth minuta për të paraqitur argumentet e gjykatës. Gjykata e