Shkurorëzimi i bashkëshortëvePasi kjo e fundit aseteve të bjerë brenda tatimore të juridiksionit të Afrikës së Jugut, edhe për jo-rezidentët, nuk ka nevojë të përjashtojnë ata nga roll-over lehtësim të transferuara

Këto janë përmbledhur në tabelën më poshtë

pasuri e paluajtshme që ndodhet në Afrikën e Jugut apo çdo interes apo të drejtë të çfarëdo natyre në ose mbi pronën, duke përfshirë të drejtat në pagesat e ndryshueshme dhe si konsideratë për atë që punojnë, apo të drejtën për të punuar depozitat minerale, burimet dhe burimeve të tjera natyrore apo