SHËRBIMET LIGJORE

SHËRBIMET LIGJORE Mungesa tani e ndonjë jurisprudencës për këtë çështje tregon, nuk është e mundshme që ky problem është urgjent, dhe se zgjidhja e saj ende nuk është gjetur një të përshtatshme mekanizmave ligjore Koncepti i shërbimeve ligjore Në dokumentet zyrtare dhe në praktikë konceptin e"shërbimeve ligjore"dhe"shërbime ligjore"konsiderohen ekuivalente

Megjithatë, në literaturën e mendimit është shprehur se, sipas shërbimeve ligjore duhet të kuptohet si detyrime që rrjedhin nga marrëveshjet qëllim, Komisioni, Agjencia e shërbimit, besimin e menaxhimit me pronën, tregtar të koncesionit (ekskluzivitetit), një funksion i cili është pjesë e lehtësuesit, përfaqësuesi i agjentit, Komisioner, Administratorë, etj, vepron qoftë në emër të tjerët, ose në vet emër, por në interesat e të tjerëve. Mbi këtë bazë e shërbimeve të ofruara nga profesional të avokatëve, duhet të jenë quajtur jo ligjore dhe juridike, dhe, me sa duket, që ky ishte mendimi i Gjykatës Supreme të kosovës, kur ai dha shpjegime të disa funksione të shërbimeve, të kesh një karakter ligjor.