SHËRBIMET E PENALE AVOKATSHËRBIMET E NJË PENAL AVOKAT

Kjo pyetje është një nga të parët fytyrat personi i cili është përballur me ndjekje penale.

Nuk ka caktuar çmimet për shërbimet ligjore nuk janë atje

Në çdo rast, avokati tarifat janë përcaktuar në mënyrë të pavarur dhe varet nga shumë faktorë: ndërlikueshmëria e rastit, numri i volumeve në rast fazë të procedimit, procedurale statusin e personit të kërkuar ndihmë, nivelin profesional të avokatëve dhe përvoja e tij.

Përveç faktorëve të përmendur më sipër, ne gjithmonë të vazhdojë nga aftësitë e pasurisë së klientit. Nuk ka gjasa që e avokatit tarifat do të jenë të larta për një person me asnjë burim të përhershëm të të ardhurave, etj.

E fundit kostoja e shërbimeve tona të përcaktohet pas një bisedë me Ju

Tarifat e avokatit.

Përcaktimi i pagesës procedurën e shërbimeve penale avokat në rastin Tuaj do të jetë i përcaktuar në mënyrë individuale, duke u bazuar në interesat Tuaja:

pagesa për avokat për çdo fazë të procesit;

tarifa për avokatin për çdo gjykim, bazuar në numrin e tyre;

e pagesës mujore;

të përziera urdhër pagesës