pronësisëMbledhja e të drejtave për të përdorur dhe gëzojnë pronën, përfshirë të drejtën për të transmetuar të tjerëve