Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Pronën e përbashkëta ligjore përkufizim të përbashkët të pronës


të cilin të gjithë pronarët mund të përdorni

n.) pronën e paluajtshme në pronësi të 'qiramarrësve në të përbashkët,' që të gjitha kanë një"interes të pandarë' në tërë pasurisë.) pronë e menaxhuar nga një pronarët e shtëpive' shoqata në një condominium projekti ose të një nën-ndarja e zhvillimitdhe secili zotëron një përqindje interesi.) tokat në pronësi të qeverisë për publike (të zakonshme) të përdorin. si parqet kombëtare dhe pyjet Ky informacion nuk duhet të konsiderohet e plotë.

apo ndonjë tjetër profesionale

dhe nuk është menduar për t'u përdorur në vend të një vizite.

ose këshilla ligjore.