PËRFAQËSIM NË GJYKATËPËRFAQËSIMI NË GJYKATË

Qytetarët kanë të drejtë të kryejnë Punët e tyre në gjykatë personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit. Personale pjesëmarrja në biznesin e qytetarit nuk e privon atë nga e drejta për të pasur këtë shkak, përfaqësues. Organizatat e biznesit janë në gjykatë nga trupat e tyre, duke vepruar brenda kompetencave që u janë dhënë atyre me ligj, akte të tjera ligjore ose përbërëse të dokumenteve, ose përfaqësuesit. Autoriteti i udhëheqëse të organizatave të biznesit, të mbështetura nga dokumente që provojnë status zyrtar të përfaqësuesve të tyre, dhe nëse është e nevojshme përbërëse të dokumenteve. Në emër të likuiduara organizatës në gjykata vepron si përfaqësues i autorizuar i Komisionit të likuidimit.

Përfaqësues në gjyq, mund të jetë e aftë për personat që kanë si duhet lëshuar kompetencat në kryerjen e biznesit, përveç për këto entitete (me përjashtim të rasteve të pjesëmarrjes së tyre në proces, si përfaqësues të duhur të organeve ose të autorizuarit):

gjykatësit;

kërkuesi;

avokati.

Sipas procedurale gjykata emëron një avokat si një përfaqësues në rast të mungesës së përfaqësuesit të të Intervistuarit, vendin e banimit është e panjohur, dhe në raste të tjera të parashikuara me ligj.