NDIHMËN E NJË FAMILJE AVOKATNDIHMONI FAMILJEN AVOKAT

Në bazë të akt ligjor i cili rregullon çështjet familjare është Kodi i Familjes. Ai është ligji kryesor mbi të cilin e ndryshme të të pandehurve dhe avokatëve në mbrojtjen e interesave të klientit.

Familja jurist apo avokat është e nevojshme kur ka të llojeve të mëposhtëm të të mosmarrëveshjet familjare:

me origjinë nga martesa dhe marrëdhëniet familjare e bashkëshortëve;

që rrjedhin nga marrëdhëniet juridike «bashkëshortët dhe fëmijët»;

të tjera mosmarrëveshjet familjare.