NDIHMË JURIDIKE FALAS PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARNDIHMA JURIDIKE FALAS PËR INVALIDËT

Të drejtën për ndihmë juridike falas është e rregulluar me Ligj

Megjithatë, gjendja me kontraktuale çmimet e ligjore të avokatëve të kosovës është zhvilluar në mënyrë të tillë që shumë ligje të duhej të jetë i rafinuar, duke marrë parasysh interesat e personave me aftësi të kufizuara.

Sot i ndihmës juridike falas për personat me aftësi të kufizuara është kryer edhe në të shkruar dhe në formë gojore. Njeriut të ndihmuar mbrojtësit e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në grupet e ndryshme për të bërë ankesa, peticione, aplikimet dhe për të ruajtur kontrollin e cilësisë së ekzekutimit të tyre.

Funksioni kryesor i ofrimit të ndihmës ligjore falas është një mbështetje në kohë për personat me aftësi të kufizuara dhe njerëzit që vuajnë nga ndonjë çrregullime mendore. Në këtë popullatës gjithashtu përfshin fëmijët me aftësi të kufizuara dhe veteranët e luftës. Në mënyrë për të marrë artikujt e konsultimit ju duhet të keni dokumentet e konfirmon aftësinë e kufizuar.

Ndihma juridike pa pagesë për personat me aftësi të kufizuara është sistematike

Pasi që shumë njerëz me aftësi të kufizuara është e vështirë për të lëvizur, për të dhënë online konsultime. Sigurimi i online këshilla ligjore të informimit dhe arsimim ligjor është i lidhur kryesisht me mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të personave me aftësi të kufizuara.

Ndihma juridike pa pagesë për të paaftët është falas dhe për çështjet sociale, mbrojtjes shëndetësore, të strehimit, të punës dhe të drejtat e familjes. Qëllim, pa mbështetje ligjore është themeluar, duke marrë parasysh situatën specifike dhe mund të shoqërohet edhe me pyetje në transaksionet e pasurive të patundshme ose mbrojtjen e interesave të konsumatorëve.

Në disa raste, ndihma administrative, civile ose penale

Llojet specifike të pasqyrim i ndihmës juridike falas për personat me aftësi të kufizuara është sanksionuar në legjislacionin, të cilat mund të arrihen në mënyrë të pavarur përmes mediave.

Nëse ju doni të merrni këshilla ligjore falas, kontrolloni paraprakisht me telefon ose online, si kjo mund të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur. Në disa raste, të kërkojë prova të dokumentuara tuaj argumente që duhet të jetë dhënë në formë të shkruar, duke shtuar për ankesa e mbrojtësit e të drejtave të njeriut lidhur me materialet ose kopjet e tyre