NDIHMË JURIDIKENDIHMA JURIDIKE

Në zemër të këtij sistemi është i bazuar në traktatet dypalëshe dhe shumëpalëshe që rregullojnë mbrojtjen e subjekteve të ligjit, të përcaktuar në kompetencë të gjykatave që merren me mosmarrëveshjet të kategorive të ndryshme dhe fuqi të sistemit ligjor, respekti për të drejtat procedurale të huajt, personat pa shtet dhe të dyfishtë shtetasit; marrëveshjet e tilla rregullohen me njohjen e vlefshmërisë së dokumenteve të ndryshme (certifikata, diploma, etj.), zbatimi i urdhrave të gjykatës, vendimet mbi mosmarrëveshjet, dërgimin e dokumenteve lidhur me ekstradimin e kriminelëve (ekstradimin), etj.

është një palë në disa shumëpalëshe dhe traktatet dypalëshe