lirë të shtetit ligjor këshillaTË LIRË TË SHTETIT LIGJOR KËSHILLA

Të lirë të shtetit ligjor këshilla përfshin informimin e individëve në lidhje me përmbajtjen e të drejtave të tij si dhe procedurat për zbatimin e saj, dhe për të parandaluar të pajustifikuara koha dhe shpenzimet financiare të subjektit për shërbimet e avokatëve privatë

Të lirë të shtetit ligjor këshilla përfshin lloje të tilla të shërbimeve ligjore:

Sigurimi i informacionit ligjor;

Ofrimin e konsultimeve dhe sqarimeve për çështjet ligjore;

Përgatitjen e aplikimeve, ankesave dhe dokumente të tjera ligjore (përveç dokumenteve të natyrës procedurale);

Ndihmë në sigurimin e një personi qasje të mesëm për ndihmë juridike dhe ndërmjetësim (palë e tretë ndihmën e zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjeve).

Organizimi i ndihmës ligjore falas krijon mundësinë për të lirshëm dhe në një ambient të rehatshëm për të marrë të përballueshme dhe të lirë konsultimit me jurist i kualifikuar, për të mësuar në lidhje me të drejtat e tyre dhe lirive të njeriut dhe parandalimin e shkeljeve të të drejtave dhe pasojat

Ndihma ligjore i jep një person i besimit, dijes dhe të të kuptuarit të asaj se si të veprojnë në situata të ndryshme