Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


LËNDËVE PENALE


RASTET PENALE Një rast penal është shqyrtuar dhe zgjidhur nga gjykata në bazë të materialeve të hetimor dhe hetimit paraprak Para-prodhimit fillon me fazën e inicimit të procedurës penale. Sipas këtij neni, shkak për fillimin e procedurës penale janë: deklarata e veprës; dorëzimi vullnetar; mesazhi më i përsosur ose përgatitjen e krimit, të marra nga burime të tjera. me vendim të Prokurorit në drejtimin e materiale të përshtatshme për trupin e hetimit paraprak për vendimin e një pyetje në ndjekje penale. Bazë për ngacmim të çështjes penale është prania e të dhëna të mjaftueshme që tregojnë shenja të një krimi. Në përputhje me kodin e procedurës penale, i akuzuari e tij mbrojtës kanë të drejtën për të shqyrtuar materialet e çështjes penale

Procedurës penale, ligji nuk përmban dispozita që autorizon një person në lidhje me të cilin ndërpritet procedura, për t'u njohur me materialet e çështjes. Mbajtja për periudha të lëndëve penale do të zhvillohet nga data e mëparshme bindje, apo të hyrjes në fuqi ligjore të vendimit të pafajësisë, si dhe në rezolutën (vendim) për mbylljen e rastit.