LËNDËVE PENALERASTET PENALE

Një rast penal është shqyrtuar dhe zgjidhur nga gjykata në bazë të materialeve të hetimor dhe hetimit paraprak

Para-prodhimit fillon me fazën e inicimit të procedurës penale.

Sipas këtij neni, shkak për fillimin e procedurës penale janë:

deklarata e veprës;

dorëzimi vullnetar;

mesazhi më i përsosur ose përgatitjen e krimit, të marra nga burime të tjera.

me vendim të Prokurorit në drejtimin e materiale të përshtatshme për trupin e hetimit paraprak për vendimin e një pyetje në ndjekje penale.

Bazë për ngacmim të çështjes penale është prania e të dhëna të mjaftueshme që tregojnë shenja të një krimi.

Në përputhje me kodin e procedurës penale, i akuzuari e tij mbrojtës kanë të drejtën për të shqyrtuar materialet e çështjes penale. Procedurës penale, ligji nuk përmban dispozita që autorizon një person në lidhje me të cilin ndërpritet procedura, për t’u njohur me materialet e çështjes.

Mbajtja për periudha të lëndëve penale do të zhvillohet nga data e mëparshme bindje, apo të hyrjes në fuqi ligjore të vendimit të pafajësisë, si dhe në rezolutën (vendim) për mbylljen e rastit