KËSHILLA LIGJORE PËR KREDITËKËSHILLA LIGJORE PËR KREDITË

Më të zakonshme mbi bankat përfshijnë si në vijim:

duke u modifikuar nga Banka në mënyrë të njëanshme norma e interesit në kredi;

kushti në kontratë, sipas të cilës Banka ka të drejtë të kërkojë në arbitrazh (private gjykatës);

extortionate gjoba.

rritja e periudhës së kufizimit (më shumë se vjet);

fshehur taksat dhe pagesat e tjera

Avokati, në kredi që do të ndihmojnë jo vetëm default në kredi, por kredisë. Kjo është vetëm një përvojë specialist i sheh të gjitha aspektet negative për kredimarrësit, e cila mund të lexohet në tekstin e kreditit marrëveshje.

Ajo është shumë e lehtë për të parandaluar problemin se sa të merren me pasojat

Ju lutem kontaktoni avokat për kredi, e cila do të ndihmojë për të parandaluar një rezultat negativ për klientin në fazën e përfundimit të kreditit marrëveshje