KËSHILLA LIGJORE ONLINE CHATKËSHILLA LIGJORE ONLINE CHAT

Deklarata tatimore)

Ligji i punës. Specialisti do të përgjigjen për çdo pyetje që lidhen me interpretimin dhe zbatimin e neneve të Kodit të Punës dhe të tjera normative dhe të akteve ligjore (rekrutimin, shkarkimin, pushime, etj.). Penale dhe penale-procedurale e ligjore. Një nga më komplekse fushat e ligjit, kështu që këshilla për këto çështje është kryer më avokatët me përvojë. Përveç këshillimit, ata do të ndihmojë për të bërë deklarata të kërkesës në Mbikëqyrëse dhe gjykata e apelit. Sigurimi dhe transporti ligji. Kohët e fundit është një nga më të kërkuar pas për konsultim fushat e ligjit. Avokatët me përvojë do të përgjigjen për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e automjeteve, sigurimit dhe përgjegjësia për shkelje të neneve të caktuara të ligjit. Strehim të legjislacionit. Duke pasur parasysh këtë temë, të gjitha çështjet që lidhen me blerjes, shitjes, këmbimit, dhurimit të pasurive të patundshme, si dhe çdo çështje në lidhje me këtë. Përveç kësaj, juridike falas konsultimi mund të bëhet për çështje që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, vendin e ligjit dhe të degëve tjera të jurisprudencës. Në disa raste, në vend të parë për nga rëndësia përtej efikasitetit të marrë këshilla kompetente juridike