JURIDIKE FALAS NDIHMËNDIHMA JURIDIKE PA PAGESË

Ofrimin e ndihmës ligjore falas duhet të bazohen në parime të tilla si objektiviteti, paanshmëria, afateve kohore, për barazinë e qytetarëve për qasje në ndihmë dhe konfidencialitetin në ofrimin e

Pjesëmarrësit në sistemin publik të ndihmës ligjore falas janë autoritetet Ekzekutive dhe institucione në vartësi të tyre, pushtetit Ekzekutiv të përbërëse të subjekteve, qeveria zyrat ligjore, avokatët dhe noterët.

Në pajtim me ligjin e organeve të pushtetit Ekzekutiv, të rajoneve të vendosë për të përcaktuar nëse ata shtetit ligjor Byrosë apo të përfshijë ofrimin e ndihmës juridike falas avokatët

Ata janë të dizajnuara për të përcaktuar shumën dhe procedurën e shpërblimit të avokatëve dhe kompensimin e shpenzimeve të tyre për marrjen e një ndihmë ligjore falas