Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Hapja e një llogari për një sipërmarrës privat


e certifikuar organi që ka lëshuar atë

Për të hapur një llogari rrjedhëse në monedhën kombëtare për një individ sipërmarrësdokumentet e mëposhtme: aplikacionin për të hapur një llogari rrjedhëse për shkak të formës. të nënshkruar nga një person fizik - sipërmarrës (formularin e aplikimit të marra nga një person i autorizuar i Bankës) Nëse sipërmarrësi nuk përdorin të punësuar të punës duhet t'i jepet faktit që ajo nuk përdor punësuar punës në kërkesën për hapjen e një llogari rrjedhëse në"Informatat Shtesë' një kopje të dokumentit që konfirmon individuale - sipërmarrës të regjistruar në shtetin shërbimit të taksave. e vërtetuar nga organi i cili e ka lëshuar dokumentin apo nga një noteri ose nga zyrtari i autorizuar i bankës kopje të dëshmisë së regjistrimit të një personi fizik - sipërmarrës përkatëse të trupit të Fondit të Pensioneve e Ukrainës. apo të noterizuara ose të nënshkruhet nga një zyrtar i autorizuar i bankës dy kopjet e nënshkrimit kartat për shkak formë të noterizuar. ose personit të autorizuar të Bankës. Nëse mbajtësi i llogarisë është besuar për të kryer llogaritjet nga llogarisë suaj të një personi tjetër. nënshkrimi i kartës traditë të personave të certifikuara nga një noter.