AVOKATIT TË SHËRBIMEVE ME KOSTOSHËRBIMET E NJË AVOKATI KOSTO

Cilat janë nuanca të varet nga kostoja e shërbimeve të veprës penale avokat. Kostoja e shërbimeve të defender në çdo rast është përcaktuar në mënyrë individuale.

Kur formimin e fundit të çmimeve për shërbimet që i marrin parasysh:

Neni të kodit Penal, të cilat incriminate të pandehurit.

Numri i përfshirë ekspertët (kjo është një gjë në qoftë se ju keni një vjedhje; kjo është një tjetër nëse mashtrimi është nivel ndërkombëtar duke përdorur teknologjinë kompjuterike dhe përfshijnë më shumë se persona).

Termi parashikuar dënimi

Formën e ofrimit të shërbimeve.

Një shqyrtim paraprak në rast

Në skenën e krimit dhe vendin e shqyrtimit të çështjes penale, si dhe kriteret e tjera.

Faza, e cila tani është një çështje penale