AVOKATIT TË SHËRBIMEVE ÇMIMETAVOKATI I SHËRBIMEVE NORMAT E

Sipas ditën e punësimit të avokati i referohet kohës gjatë një kalendar ditë, kur një avokat kryen udhëzimeve të veçanta të principalit, pa marrë parasysh kohëzgjatjen aktuale e punës së tij

Në sigurimin e ndihmës ligjore, avokat në fundjavë dhe festat, si dhe dhënien e ndihmës juridike lidhur me largimin e një avokati në një lokalitet të paguar nuk është më pak se dyfishi.

Kur dhënien e ndihmës juridike lidhur me largimin e një avokati nga një vend tjetër, pagesën e udhëtimit dhe shpenzimet e jetesës në këtë rast do të caktohet me marrëveshje të palëve, por nuk mund të jetë më pak se kostoja e shpenzimeve aktuale të prokurorit